Det är med aktiemarknaden som med livet - det går upp och ner
Lokal tänkare i Stureby

2003-05-04 Om du liksom jag är intresserad av aktiemarknaden vet du att det är inte helt lätt att formulera en gångbar aktiefilosofi.

Samtidigt tror jag att det är nödvändigt att försöka. Mina funderingar kommer nedan. Säkerligen kommer jag att ändra mig över tiden men som en gammal schacktränare sa: Det är bättre att ha en dålig plan än ingen plan alls.

Har du synpunkter är du naturligtvis välkommen att skicka in dem.

Min grundfilosofi

Använd teknisk och fundamental analys för att finna de aktier som skall utgöra majoriteten av din aktieportfölj.

Tidsperspektivet är några veckor till några månader.

Är du intresserad av korta affärer så använd teknisk analys och koncentrera dig på aktier med stor omsättning på OMX och Attract 40.

Tidsperspektiv 1 till några dagar.


Vad är en trend

Aktiemarknaden svänger upp och ner. Uppgift nummer ett blir att definiera vad jag menar med en svängning upp alternativt en svängning ner.

Enligt mitt synsätt innebär en vändning upp att den senaste observationen (detta kan gälla dag, vecka, månad I fortsättningen talar jag för enkelhetens skull endast om dag) stänger ovanför högsta noteringen på den dag som har den lägsta stängningskursen inom denna vändning. Oftast innebär detta föregående dag men kan också vara en tidigare dag.

En vändning nedåt innebär tvärtom att den senaste dagen stänger nedanför lägsta noteringen för den dag som har högsta stängningskursen.

Diagram över SHB A på veckonivå. Vid punkt 1 sker en vändning upp och vid punkt 2 sker en vändning nedåt. Mellan dessa punkter stänger aktien inom högsta / lägsta för föregående vecka.

Om vi har två vändningar uppåt och den senare ligger ovanför den föregående har vi en uppåtriktad trend.

Om vi har två vändningar nedåt och den senare ligger under den föregående har vi en nedåtriktad trend.

Detta tycker jag är allt man behöver komma ihåg vad gäller trender. Hoppa över allt tal om den ena formationen efter den andra (head- and shoulder, dubbelbottnar etc) utan se istället efter om botten ligger ovanför föregående botten alternativt om senaste topp är under föregående.


*****


Stöd och motstånd

Viktiga element i den tekniska analysen är stöd och motstånd. Enligt den ursprungliga teorin t ex hos Edwards / Magee är stöd en balanspunkt som uppstår när köparna strömmar till så att efterfrågan kommer i nivå med utbudet. Det uppstår jämvikt på marknaden.

I praktiken visar sig detta ofta i diagramform som att staplarna blir mindre dvs skillnad mellan dagens högsta och lägsta notering blir mindre. Aktiekursen slutar att sjunka och står och stampar.

Motstånd är det omvända. Efter en tid när aktiekursen stigit börjar fler och fler ta hem sina vinster dvs utbudet ökar och överstiger efterfrågan vilket i sin tur leder till att aktiekursen sjunker. Vändpunkten här betecknas som motstånd.

Teorin om stöd och motstånd är en del av den tekniska analysen som jag tycker är användbar speciellt skall man titta på aktiens stöd (balanspunkt). Om jämvikt uppstått vid ett stöd och aktien börjar stiga är detta ett styrketecken. Omvänt om aktien sjunker under sin balanspunkt är detta ett svaghetstecken.

Se ovan om mina funderingar kring en akties vändningar. En aktie skall köpas vid vändning upp och säljas vid vändning ner. Många tekniska analytiker fixerar sig vid att passera motstånd vilket ofta inträffar senare än vändningen.

Om den senaste vändningen sker ovanför föregående då är det dags att gå in i aktien inte vänta tills någon form av motstånd passerats.


*****


Stop loss och formationer

Frågan om att använda stop loss är aktuell framför allt vid två tillfällen

1/ Vid köp av aktie

2/ Innehav av aktie som skapat en vinst

För att börja med fråga två så är det absolut nödvändigt att skydda en vinst med stop loss. Det finns inget mer förargligt än att se en vinst förvandlas till en förlust som i sämsta fall bara byggs på. Jag pratar här om aktier som sedan en tid tillbaka lämnat sin bottenformation och stigit en bit ovanför denna.

Det finns flera metoder man kan utnyttja för att hantera stop loss.

A/ En del förordar att man drar en trendlinje längs kurvans bottnar och när aktien faller igenom denna trendlinje från ovansidan säljs aktien.

B/ En annan metod är att flytta stop loss allt eftersom aktien stiger tex upp till varje ny botten som kurvan skapar. Den dagen aktien går nedanför en tidigare botten säljs den. Nackdelen här kan vara att aktien gått en lång bit från tidigare botten och en sådan tillbakagång skulle kosta för mycket.

C/ En tredje metod kan vara att om du vill skydda en bra vinst så kan du sälja aktien om den stänger under föregående veckas lägsta kurs därigenom blir din risk ganska liten.

Det finns naturligtvis fler metoder än ovan nämnda. Vilken metod man använder kan vara en smaksak men det är viktigt att göra klart för sig själv hur långt är jag beredd att låta aktien sjunka innan jag säljer?

Hur använda sig av stop loss vid köp av aktie? Viktigast här är att gå in i marknaden med rätt timing. Går du inte in vid rätt tillfälle är risken stor att du kastas ut gång efter annan och det är mycket kostsamt i längden.

Personligen gillar jag att försöka renodla och förenkla de tekniska analyserna så långt som möjligt går. Därför finns det i min modell två formationer som är intressanta att studera.

1/ V-formation (rättvänd vid vändning uppåt och upp och ner vid vändning ner)

2/ Skålformation (vändning är något mer utdragen)

Vid V-formationen har aktien fallit ”rakt ner” ett antal dagar. När balans uppnås mellan utbud och efterfrågan brukar skillnaden mellan högsta och lägsta kurs vara liten (kort stapel) och stängningskursen bör vara nära eller lika med dagens högsta kurs. Om aktien nästa dag stänger ovanför högstanotering föregående dag har en köpsignal utlösts.

Stop loss sätts här vid lägstakursen som aktien hade då köpsignalen utlöstes.

Vid skålformation köps aktien när den börjar vända upp.

Stop loss sätts vid botten av skålformationen.

Båda dessa resonemang förutsätter att trenden är positiv dvs den senaste vändningen ligger över föregående vändning.

Många tekniska analytiker hävdar att man skall vänta att gå in i aktien tills närmaste motstånd passerats t ex närmaste högsta notering som då skall utgöra ett motstånd. Varför vänta till dess? Det kan dröja tre till fyra dagar innan detta sker och då kanske aktien redan börjar tappa fart.

Om vi utgår ifrån att trenden är positiv finns det kanske ett tredje alternativ att fundera över och det är att helt enkelt inte använda sig av stop loss. Även om aktien för ett tag vänder ner kan den ganska snart vara tillbaka på samma nivå om marknaden är hyggligt stark.

Var ärlig mot dig själv. Våga jämföra förluster mot dina vinster. Om förlusterna överstiger dina vinster så är det något fel någonstans. Timingen är kanske fel. Stop loss för snäva osv.


*****


Volym

Den omsatta volymen är ytterligare en del av den tekniska analysen som är användbar. Jag har en egenkonstruerad indikator som reagerar om volymen är dubbelt så hög som föregående period (dag, vecka, månad) och samtidigt har gått upp i kurs.

Ökad volym är ett tecken på att marknaden på allvar börjat intressera sig för aktien ifråga och kan betyda att uppgången kommer att fortsätta.

Det omvända gäller naturligtvis om en aktie sjunker. Sker detta tillsammans med stora volymer är det fara å färde.


*****


Modell längre affärer

1/ Jag tittar oftast på aktierna på veckonivå för att urskilja aktier som t ex bildar intressanta bottenformationer och är på väg att bryta sig ur denna på ovansidan.

2/ Om jag hittar en aktie enligt punkt 1 så studerar jag aktiens fundamenta i form av omsättning, vinst, engångsposter lämpligen i den senaste kvartalsrapporten.

Viktigt är här att också få en bild av den framtida marknaden för företaget. Bedömningen av en aktie bestäms inte bara av vad som varit utan till en stor del av förväntningar om framtiden.

Om omsättning, vinst och framtidsutsikter ser bra ut beslutar jag mig i princip för att köpa aktien.

3/ Nu studerar jag ett dagchart över aktien för att hitta den bästa tidpunkten för att köpa. Försök fånga aktien i en rekyl.

Om marknaden är positiv och uppåtriktad lägger jag inte alltför stor vikt vid stop loss ty en bra aktie med goda fundamenta kommer tillbaks även om den initialt skulle falla tillbaka något.

Många gånger tycker jag sambandet mellan goda fundamenta och aktiens rörelse upp är tydligast på O-listan.

Aktierna på OMX köps och säljs många gånger i ett mycket långt perspektiv så den senaste kvartalsrapporten är inte avgörande för den närmaste kursutvecklingen. Det finns ju också maktaspekter och ironiskt nog även felanalyser även bland proffsen som komplicerar analysen.


*****


Modell korta affärer

Mitt agerande vad gäller korta affärer hänger nära ihop min syn på vändningar upp och ned som jag skrev om ovan.

1/ Det är viktigt att samordna värderingen av den enskilda aktien med marknaden i stort och eftersom även bra aktier tenderar att gå ned när marknaden i stort går ner och dåliga aktier kan gå upp när marknaden är uppåt så är min första åtgärd att titta på All Share (AS) när AS vänder upp och botten är ovanför föregående botten är det köpläge.

Man måste agera vid eller mycket nära vändningen inte vänta alltför länge efter vändningen.

2/ Här gäller det att hitta en enskild aktie som på samma sätt som AS just har vänt gärna med hög volym.

3/ Behåll aktien tills den gör en vändning nedåt.


*****


Lång kort modell

Under senare tid har jag tillämpat följande sätt att välja ut aktier. Utgångspunkten är att jag går igenom aktierna i mitt analysprogram på veckonivå. De jag hittar som ser lovande ut på veckonivå lägger jag upp i en separat lista som jag studerar på dagsnivå.

Syftet är att hitta långsiktigt starka aktier (veckonivå) för att därefter hitta den rätta tidpunkten att gå in i aktien (dagsnivå). Även om målsättningen från början varit att behålla aktien en längre tid så händer det ibland att aktiekursen exploderar och inom några dagar stiger åtskilliga procent.

Då säljer jag aktien förhoppningsvis innan rekylen sätter in. Den långa affären förvandlades till en kort affär. Om aktien inte rusar iväg följer jag mina vanliga kriterier för att gå ur en aktie dvs om aktien går under föregående veckas lägsta punkt säljer jag (Tillagt 03-07-08).


*****


Vad är bra och vad är dåligt i den tekniska analysen

Det är så modernt nu med teknisk analys och den blir alltmer integrerad i vårt tänkande om hur aktiemarknaden fungerar så det kan vara bra att stanna upp och fundera över vad som i praktiken är värt att använda.

Stöd och motstånd.

Det är bra att förstå dessa begrepp och de ligger till grund för mina idéer om vändningar.

Trender och trendlinjer

Håll reda på trenden. Det är tokigt att köpa aktier när trenden är nedåtriktad. Hur många experter har inte fortsatt att rekommendera aktier under de senaste åren trots att nästan alla aktier gått ner.

Däremot används t ex trendlinjer samt stöd och motstånd väldigt nonchalant i många analyser. Man drar trendlinjer bakåt i tiden ofta flera månader bakåt och refererar till motstånd och stöd. Detta är enligt min mening helt meningslöst. I dagens marknad agerar många aktörer mycket snabbt och utifrån en aktuell bedömning av marknaden som har mycket lite att göra med situationen som den var för t ex 4 månader sedan.

Speciella vändpunkter vid vissa datum

En del analytiker hävdar att man mer eller mindre noggrant kan förutsäga vid vilket datum en aktie vänder.

Det är enligt min mening struntprat.

Min inställning är analysera aktien utifrån ett chart och ha vissa kriterier för när jag skall sälja alternativt köpa. Häng inte upp detta på vissa datum!

Bestämma storleken av upp- och nedgångar

En del analytiker hävdar att man med hjälp av en akties svängningar och storleken av dessa kan förutsäga hur stor nästa svängning (upp eller ner) kommer att bli.

Detta stämmer inte alls. Aktiemarknaden finns i en komplicerad värld där mycket kan inträffa som påverkar utvecklingen på börsen.

Teknisk analys är ett hjälpmedel inte en religion som har svaret på allt.

Tekniska indikatorer

Precis som alla andra som intresserat sig för teknisk analys intresserade jag mig för alla de indikatorer som dagens analysprogram innehåller.

Stocastichs, Macd, Rsi, moving averages, Momentum, Bollingerband för att nämna några.

När jag började med teknisk analys kastade jag mig över dessa indikatorer för att hitta nyckeln som skulle lösa alla problem.

Med tiden har min slutsats blivit att alla dessa hjälpmedel är och förblir ett sätt att matematiskt beskriva en utveckling som du med viss vana ändå kan se på den kurva som ett diagram visar upp över en akties öppnings-, stängnings-, högsta- och lägsta kurser. Detta gäller oavsett om du studerar på dag-, vecko- eller månadsnivå.

Medelvärdeskurvor

Jag höll länge fast vid medelvärdeskurvor i analysen men efter att jag fastnat för min teori om högre bottnar och lägre toppar har även medelvärdes kurvan alltmer försvunnit från mina chart.